Máy hủy tài liệu công nghiệp

-6%
Máy hủy tài liệu Silicon PS-890C

Máy hủy tài liệu Silicon PS-890C

6.700.000₫

GNY: 7.150.000₫

-13%
Máy hủy tài liệu Ideal 2260CC

Máy hủy tài liệu Ideal 2260CC

8.500.000₫

GNY: 9.800.000₫

-5%
Máy hủy tài liệu Bingo C36

Máy hủy tài liệu Bingo C36

8.750.000₫

GNY: 9.200.000₫

-4%
Máy hủy tài liệu Primo 1401S

Máy hủy tài liệu Primo 1401S

10.115.000₫

GNY: 10.499.000₫

-7%
Máy hủy tài liệu Silicon PS-536C

Máy hủy tài liệu Silicon PS-536C

12.250.000₫

GNY: 13.200.000₫

-10%
Máy hủy tài liệu Ideal 2360CC

Máy hủy tài liệu Ideal 2360CC

12.300.000₫

GNY: 13.700.000₫

-7%
Máy hủy tài liệu Binno C50

Máy hủy tài liệu Binno C50

12.900.000₫

GNY: 13.900.000₫

-5%
Máy hủy tài liệu Silicon PS-526C

Máy hủy tài liệu Silicon PS-526C

14.300.000₫

GNY: 14.990.000₫

-3%
Máy hủy tài liệu Ideal 2404

Máy hủy tài liệu Ideal 2404

14.700.000₫

GNY: 15.200.000₫

-2%
Máy hủy tài liệu Primo 1800C

Máy hủy tài liệu Primo 1800C

16.195.000₫

GNY: 16.500.000₫

-10%
Máy hủy tài liệu Ideal 2404CC

Máy hủy tài liệu Ideal 2404CC

17.600.000₫

GNY: 19.500.000₫

-5%
Máy hủy tài liệu NiKatei PS-2000S

Máy hủy tài liệu NiKatei PS-2000S

20.800.000₫

GNY: 22.000.000₫

-1%
Máy hủy tài liệu NiKatei PS-2000C

Máy hủy tài liệu NiKatei PS-2000C

21.689.000₫

GNY: 21.992.000₫

-7%
Máy hủy tài liệu NiKatei PS-850C

Máy hủy tài liệu NiKatei PS-850C

22.400.000₫

GNY: 24.000.000₫

-6%
Máy hủy tài liệu NiKatei PS-2000M

Máy hủy tài liệu NiKatei PS-2000M

22.500.000₫

GNY: 24.000.000₫

-7%
Máy hủy tài liệu Silicon PS-510C

Máy hủy tài liệu Silicon PS-510C

22.900.000₫

GNY: 24.690.000₫

-2%
Máy hủy tài liệu Bosser 310X

Máy hủy tài liệu Bosser 310X

25.450.000₫

GNY: 25.900.000₫

-12%
Máy hủy tài liệu EBA 2127C

Máy hủy tài liệu EBA 2127C

25.899.000₫

GNY: 29.496.000₫

-10%
Máy hủy tài liệu NiKatei PS-900C

Máy hủy tài liệu NiKatei PS-900C

26.000.000₫

GNY: 29.000.000₫

-6%
Máy hủy tài liệu GBC-RDS2250

Máy hủy tài liệu GBC-RDS2250

26.300.000₫

GNY: 28.000.000₫

-6%
Máy hủy tài liệu Bingo 168 CD1

Máy hủy tài liệu Bingo 168 CD1

28.200.000₫

GNY: 30.000.000₫

-4%
Máy hủy tài liệu EBA-2326S

Máy hủy tài liệu EBA-2326S

28.700.000₫

GNY: 30.000.000₫