Máy phát điện

Máy phát điện Hyundai HY12000LE

77.000.000₫

GNY: 29.800.000₫

-4%
Máy phát điện Hyundai HY11000LE-3

Máy phát điện Hyundai HY11000LE-3

79.000.000₫

GNY: 82.300.000₫

-7%
Máy phát điện Hyundai HY12000LE-3

Máy phát điện Hyundai HY12000LE-3

98.300.000₫

GNY: 105.300.000₫

-4%
Máy phát điện Kama KDE-10S

Máy phát điện Kama KDE-10S

119.000.000₫

GNY: 124.500.000₫

-5%
Máy phát điện Kama KDE 11SS

Máy phát điện Kama KDE 11SS

132.000.000₫

GNY: 139.000.000₫

-4%
Máy phát điện Kama-KDE 13SS3

Máy phát điện Kama-KDE 13SS3

134.000.000₫

GNY: 140.000.000₫

-10%
Máy phát điện Kama-KDE16SS

Máy phát điện Kama-KDE16SS

138.000.000₫

GNY: 154.000.000₫

-3%
Máy phát điện Kama-KDE 20SS3

Máy phát điện Kama-KDE 20SS3

158.500.000₫

GNY: 162.900.000₫

-11%
Máy phát điện Kama-KDE 30SS3

Máy phát điện Kama-KDE 30SS3

186.000.000₫

GNY: 210.000.000₫

-4%
Máy phát điện Kama-KDE 25SS

Máy phát điện Kama-KDE 25SS

196.500.000₫

GNY: 205.000.000₫

-3%
Máy phát điện Kama-KDE 35SS3

Máy phát điện Kama-KDE 35SS3

218.000.000₫

GNY: 225.000.000₫

-4%
Máy phát điện Kama-KDE 45SS3

Máy phát điện Kama-KDE 45SS3

257.000.000₫

GNY: 269.000.000₫

-6%
Máy phát điện Kama-KDE 60SS3

Máy phát điện Kama-KDE 60SS3

281.000.000₫

GNY: 297.999.999₫

-2%
Máy phát điện Kama-KDE 100SS3

Máy phát điện Kama-KDE 100SS3

362.000.000₫

GNY: 369.000.000₫

-2%
Máy phát điện Kama-KDE 75SS3

Máy phát điện Kama-KDE 75SS3

369.500.000₫

GNY: 378.000.000₫