Trình chiếu - Giảng dạy

-4%
Máy chiếu Optoma HD25

Máy chiếu Optoma HD25

28.700.000₫

GNY: 29.900.000₫

-12%
Máy chiếu Optoma HD36

Máy chiếu Optoma HD36

28.800.000₫

GNY: 32.800.000₫

-17%
Máy chiếu Optoma HD26

Máy chiếu Optoma HD26

19.200.000₫

GNY: 23.100.000₫

-13%
Máy chiếu Optoma W312

Máy chiếu Optoma W312

12.000.000₫

GNY: 13.800.000₫

Máy chiếu Optoma EX388

Liên hệ
0246 265 9998

-22%
Máy chiếu Optoma X312

Máy chiếu Optoma X312

8.999.900₫

GNY: 11.500.000₫

-12%
Máy chiếu Optoma X316

Máy chiếu Optoma X316

9.100.000₫

GNY: 10.350.000₫

-31%
Máy chiếu Optoma PX3123

Máy chiếu Optoma PX3123

10.750.000₫

GNY: 15.500.000₫

-23%
Máy chiếu Optoma PS3102

Máy chiếu Optoma PS3102

7.150.000₫

GNY: 9.300.000₫